LXXIII Sesja Rady Gminy Leszno 28.06.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno;
a) debata nad „Raportem o stanie Gminy Leszno za 2022 r.” – zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Leszno, bądź na adres poczty elektronicznej: najpóźniej do 27 czerwca 2023 r. Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Leszno za 2022 r” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno;
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r.;
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.;
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.;
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.;
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Leszno wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2023 rok;
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. 2 300 mb w Gminie Leszno”;
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
10. Sprawy różne;
11. Zamknięcie posiedzenia.