Posiedzenie Komisji Budżetu Fin i Inw, Gosp Przestrzenią i Rew, Dialogu i Spr Społecznych – 27.07.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie i zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.

5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Leszno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej stawki jednostki paliwa w Gminie Leszno na rok 2020-2021.

8. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Błonie dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

9. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leszno.

11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leszno.

12. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców dotyczącego Fabrycznej 10.

13. Rozpatrzenie wniosku Pani Sołtys Gawartowej Woli w sprawie wykupu gruntu części działki 93/1 w obrębie Gawartowa Wola.

14. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przejazd i przechód przez działkę 429/92 obręb Leszno.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie posiedzenia.