Sesja XXXV Rady Gminy Leszno 21.12.2020 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołów:
Nr XXXIII/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 5 listopada 2020 r.,
Nr XXXIV/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2020 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028;
10. Odczytanie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem;
11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok;
12. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na temat oceny Budżetu na 2021 rok.
13. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej;
14. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2021 rok;
15. Interpelacje i zapytania Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie posiedzenia.