Wspólne Posiedzenie Komisji 07.03.2022 r

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołu Nr XLVII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 17 listopada 2021 r.;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/273/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. 2 300 mb w Gminie Leszno”;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2022 roku;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, Gmina Leszno;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie posiedzenia.