Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 21.06.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołu Nr XLI/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 26 maja 2021 r.;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej, położonej na terenie Gminy Leszno, obejmującej odcinek dł. 2,2 km, łączącej Gawartową Wolę z Czarnowem”;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z przeznaczeniem pod drogi gminne;
12. Omówienie i zaopiniowanie wniosku w sprawie najmu drugiej kondygnacji budynku (poddasza) o łącznej powierzchni 208,49 m2 w miejscowości Czarnów będącej własnością Gminy Leszno;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie posiedzenia.