Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 22.02.2021r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Leszno na rok 2021;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A – Część III;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie przez Gminę Leszno prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie Gawartowa Wola w gminie Leszno, stanowiącej działkę ew. nr 25/10;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia istniejących dróg na
obszarze Gminy Leszno do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi
Marianów, Gmina Leszno;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą
na uwzględnienie;
10. Sprawy różne;
11. Zamknięcie posiedzenia.