Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 24.10.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B;
6. Omówienie i zaopiniowanie wniosków;
* Wniosek dotyczący nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Leszno działek drogowych
o nr ew.: 181/5 i 214/10 położonych w obrębie Wyględy.
* Wniosek dotyczący nabycia na rzecz Gminy Leszno działki ew. nr 222 położonej
w obrębie Leszno;
* Wniosek firmy o wykupienie na rzecz Gminy Leszno działki ew. nr 98/13 położonej
w obrębie Wiktorów, gmina Leszno;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
z grupy drzew pomnika przyrody lipy drobnolistnej i topoli czarnej rosnącej przy południowej stronie drogi gminnej przy posesji nr 24 b w miejscowości Powązki;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Wyględy);
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Leszno Wschód);
10.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Gawartowa Wola);
11.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Powązki);
12.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, gmina Leszno (ul. Kalinowa);
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Korfowe, Gmina Leszno (ul. Spokojna Aleja);
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, gmina Leszno (ul. Wiewiórki);
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Powązki, Szymanówek, Korfowe, Wilkowa Wieś i Wilków, gmina Leszno;
16. Omówienie i zaopiniowanie wniosku w sprawie:
Zaopiniowania nazwy dla drogi położonej na działkach 96. 95/11 i 95/25 w Powązkach.
17. Sprawy różne;
18. Zamknięcie posiedzenia