XLIX Sesja Rady Gminy Leszno 22.12.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
6. Odczytanie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem;
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
8. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na temat oceny Budżetu na 2022 rok.
9. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej;
10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2022 rok;
11. Interpelacje i zapytania Radnych;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie posiedzenia.