XLV Sesja Rady Gminy Leszno 20.10.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. 2 300 mb w Gminie Leszno”;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/298/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B;
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno;
9. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie obrad.