XLVII Sesja Rady Gminy Leszno 17.11.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno – Podzaborówek we wsi Leszno;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Gawartowa Wola, Stelmachowo i Czarnów, Gmina Leszno;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leszno do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Leszno;
(projekt wniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Leszno)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi Mieszkańca na działania Rady Gminy Leszno złożonej do Wojewody
Mazowieckiego;
(projekt wniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Leszno)
15. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie obrad.