XLVIII Sesja Rady Gminy Leszno 15.12.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu: Nr XLIV/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 15 września 2021 r., Nr XLV/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 r., Nr XLVI/2021 z Sesji Nadzwyczajnej zadanej Rady Gminy Leszno z dnia 3 listopada 2021;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów – obszar przy stawach;
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/298/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B;
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na 2022 rok;
13. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie obrad.