XXII sesja Rady Gminy – 26.02.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy nr XXI z dnia 5 lutego 2020 r.;
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leszno;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś;
 10. Interpelacje i zapytania Radnych;
 11. Sprawy różne;
 12. Zamkniecie posiedzenia;