XXVIII Sesja Rady Gminy Leszno – 29.07.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
6. Projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Leszno publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leszno na rok 2020/2021;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Błonie dotyczącego realizacji zadania z
zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leszno
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leszno
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
13. Interpelacje i zapytania Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.