XXXIX Sesja Rady Gminy Leszno 31.03.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołów:
Nr XXXVI/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 21
stycznia 2021 r.; Nr XXXVII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy
Leszno w dniu 24 lutego 2021 r.; Nr XXXVIII/2021 z Sesji
Nadzwyczajnej zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 11 marca
2021 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Leszno na rok 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie za 2020 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Leszno za 2020 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy
Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579;
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi
Zaborówek, Gmina Leszno;
13. Interpelacje i zapytania Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.