XXXVI Sesja Rady Gminy Leszno 27.01.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności
międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy
Leszno z dnia 21 grudnia 2020 r.,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Zaborów – obszar przy stawach;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej;

7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia
i podziału nieruchomości;

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno na 2021 rok;

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz
przygotowania i realizacji Projektu pn. „Trasa rowerowa wokół
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi
i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego
Parku Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego:
gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego:
gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina
Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina
Stare Babice;

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2021 roku;

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”;

13. Interpelacje i zapytania Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.