XXXVII Sesja Rady Gminy Leszno 24.02.2021r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno
na lata 2021-2028;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno);
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno);
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Leszno, Etap A – Część III;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno);
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Leszno
prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gawartowa Wola
w gminie Leszno, stanowiącej działkę ew. nr 25/10;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Leszno do
kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
(projekt wniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Leszno)
11. Interpelacje i zapytania Radnych;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie posiedzenia.