Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp obejmującego część wsi Wilkowa Wieś i Wilków

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa
Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim

Parkiem Narodowym – etap II

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno
Uchwały Nr LVII/363/2022 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz
części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno –
pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II.
Zmiany w planie miejscowym będą dotyczyć:
1) ustalenia maksymalnej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej w § 13 pkt 4,
§ 14 pkt 4;
2) wyznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.
zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla
potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części
wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą
wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy
Urzędu.
Zainteresowani w terminie do dnia 3 października 2022 r. mogą składać wnioski do Wójta
Gminy Leszno w formie pisemnej Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą
na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie
Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres: . Jako wniesione na piśmie uznaje się
również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133)
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.
Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości,
których dotyczą.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

Wójt Gminy Leszno