OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNO z dnia 23.02.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr LXXXI/540/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Leszno.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy Leszno.

Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani w terminie do dnia 25.03.2024 r. mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego do Wójta Gminy Leszno.

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wnioski do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, na adres: lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133).

Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na formularzu, którego wzór zastał określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

Składający wnioski do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Zgodnie z art. 40 z dnia 3 października 2008 r. wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: .

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Leszno