Obszary zdegradowane i rewitalizacji – uchwała

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

UCHWAŁA NR XXV/126/2020
RADY GMINY LESZNO

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 8 ust.1 oraz art.11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 802), Rada Gminy Leszno uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Leszno w granicach określonych
w załącznikach do niniejszej uchwały: nr 1 (arkusze 1-4) – obszar w sołectwie Gawartowa Wola, nr 2 (arkusze
5-8) – obszar w sołectwie Leszno Południe, nr 3 (arkusze 9-10) – obszar w sołectwie Zaborów, nr 4 (arkusz 11)
– rozmieszczenie obszarów wskazanych w załącznikach nr 1-3 na terenie Gminy.
2. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia
wskazanych w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiera „Diagnoza służąca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leszno” stanowiąca załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanawia się na rzecz Gminy Leszno prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na
obszarze rewitalizacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Uchwała do pobrania:

  Obszary zdegradowane i rewitalizacji – uchwała (13,7 MiB, 204 hits)

Wyświetl mapę