Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno [AKTUALIZACJA]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczęły się już prace w Urzędzie Gminy. Dokładamy wszelkich starań, aby Mieszkańcy gminy mogli sprawnie załatwiać sprawy urzędowe, pomimo czasowego wyłączenia z użytkowania niektórych pokoi. Zakończenie prac zaplanowano do 23 września br.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno” w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”,
Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno”

Cel główny projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Gminie Leszno dzięki ich głębokiej termomodernizacji, wymianie czynników grzewczych i zastosowaniu OZE.

Opis projektu: Projekt przewiduje zaprojektowanie i wykonanie głębokiej termomodernizacji połączonej z wymianą czynników grzewczych w dwóch budynkach użyteczności publicznej (budynek Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego oraz Budynek Urzędu Gminy Leszno) na terenie Gminy Leszno, w pow. Warszawskim – zachodnim, woj. mazowieckim. Planuje się działania gruntowne, efektywne i wykorzystujące OZE. Uzyskana zostanie ponad 60% poprawa efektywności energetycznej obu budynków

Finansowanie projektu: Projekt dofinansowany jest na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-i217/20-00 z dnia 05.10.2021r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą  Leszno  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 857 853,51  PLN
Dofinansowanie: środki EFRR 1 858 766,52 PLN
Wkład własny Beneficjenta 999 086,99 PLN.

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe  realizacji projektu: 02.03.2015 r
Zakończenie rzeczowe  realizacji projektu: 31.03.2022 r.
Zakończenie finansowe  realizacji projektu: 31.03.2022 r.