Harmonogram i kryteria rekrutacji do szkół

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W GMINIE LESZNO

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności Dodatkowe informacje

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

od 27 lutego
do 20 marca
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe.

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

od 27 lutego
do 20 marca
Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów
w sekretariacie szkoły podstawowej wypełnionego wniosku wraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacji. 
3 kwietnia 
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Listy umieszczone
na tablicy informacyjnej
w siedzibie szkoły podstawowej.
od 3 kwietnia
godz. 10 00 
do16 kwietnia
godz. 16 00 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
23 kwietnia
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Listy umieszczone
na tablicy informacyjnej
w siedzibie szkoły podstawowej. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 23 kwietnia
godz. 10 00
 
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia wniosku o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Wnioski można składać
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia do dyrektora szkoły podstawowej odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołań i przekazanie informacji zainteresowanym. 7 dni od dnia złożenia odwołania.
3 czerwca
godz. 1000
Ogłoszenie dyrektora szkoły podstawowej w przypadku wolnych miejsc. Ogłoszenie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły podstawowej.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

od 3 czerwca
godz. 1000
do 10 czerwca
Składanie wniosków w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.  
16 czerwca godz. 1000 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
 
od 16 czerwca godz. 1000
do 23 czerwca godz. 1600
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
26 czerwca
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.
 
od 26 czerwca Procedura odwoławcza.  
31 sierpnia 2020r. Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach – na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.  

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich wartość wyrażona w punktach, które stosuje się w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Lp. Określenie Kryterium Liczba punktów
1. Kandydat zamieszkały w Gminie Leszno 10
2. Rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole 5
3. Rodzice kandydata są zatrudnieni, lub prowadzą działalność gospodarczą w Gminie Leszno 5

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, są:

  • dla kryterium nr 1 – oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie Gminy Leszno;
  • dla kryterium nr 2 – oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole;
  • dla kryterium nr 3 – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Leszno.