Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W GMINIE LESZNO

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności Dodatkowe informacje

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

od 20 lutego do 26 lutego Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. Pobranie i składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów w sekretariacie przedszkola deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

 

Rekrutacja do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
od 27 lutego do 20 marca Złożenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów

w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej wypełnionego wniosku wraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacji .

3 kwietnia godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy umieszczone

na tablicy informacyjnej

w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej.

od 3 kwietnia od godz. 10.00

do 16 kwietnia do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Rodzice/ prawni opiekunowie pobierają i składają w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej deklarację woli zapisu dziecka

do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia godz. 10.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.  Listy umieszczone na tablicy informacyjnej

w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej.

Procedura odwoławcza
od 23 kwietnia  od godz. 10.00

 

Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia wniosku o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Wnioski można składać

do 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołań i przekazanie informacji zainteresowanym. 7 dni od dnia złożenia odwołania.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego
3 czerwca godz. 10.00 Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach – na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola/szkoły.  
od 3 czerwca do 10 czerwca        Składanie wniosków w przedszkolu/szkole podstawowej.  
16 czerwca godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 
od 16 czerwca godz. 10.00 do 23 czerwca godz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
26 czerwca godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

w postępowaniu uzupełniającym.

 
od 26 czerwca godz. 10.00 Procedura odwoławcza. Wnioski odwoławcze można składać w terminie 7 dni

od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

w postępowaniu uzupełniającym.

31 sierpnia 2020r. Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach – na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola/szkoły.  

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej – prowadzonych przez Gminę Leszno

W postępowaniu rekrutacyjnym do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w uchwale nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Leszno z dnia
  22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 2011), tzw. kryteria lokalne.

 

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
  z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
Kryteria ustawowe –brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
L.p. Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Nr kryt. Kryteria lokalne: Liczba punktów
1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym 120
2. dziecko czteroletnie oraz dziecko trzyletnie ubiegające się o przyjecie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka lub do przedszkola położonego najbliżej od miejsca zamieszkania dziecka 40
3. dziecko, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, albo rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 12
4. dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja 8
5. dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie albo rodzic/ opiekun prawny mieszkają/a na terenie Gminy Leszno i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno 4

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych:

 • dla kryterium nr 1 – data urodzenia dziecka podana we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego;
 • dla kryterium nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub w odległości od przedszkola, które jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka;
 • dla kryterium nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • dla kryterium nr 4 – informacja podana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 • dla kryterium nr 5 – oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych.