Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Leszno.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Leszno działając na podstawie art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Leszno.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Leszno na podstawie diagnozy, która została przygotowana zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.

Konsultacje będą prowadzone od 14.02.2020 r. do  15.03.2020 r. w formie:

  1. Zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą formularza uwag,

Wypełnione formularze można dostarczyć w terminie trwania konsultacji:

Istnieje również możliwość wypełnienia i przesłania formularza uwag bezpośrednio na stronie internetowej  www.konsultacje.gminaleszno.pl .

       2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Leszno,

       3. Mobilnego punktu konsultacyjnego, mającego na celu zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z propozycją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Leszno umożliwiającego zgłoszenie uwag w formie ustnej.

Informacja o dacie, godzinach i miejscu spotkania i mobilnego punktu konsultacyjnego podana zostanie każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wydarzenia.

Projekt uchwały wraz załącznikami i formularzem uwag do pobrania, dostępny będzie od dnia 14.02.2020 r.:

  • na stronie konsultacje.gminaleszno.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno,
  • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 Wójt Gminy Leszno