Ogłoszenie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 OGŁOSZENIE – OFERTA PRACY

Dyrektor  Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”

zatrudni osobę na stanowisko – SEKRETARZ PRZEDSZKOLA

 

 1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów” 05-084 Leszno, ul. Polna 22

 1. Stanowisko: sekretarz przedszkola
 2. Wymiar etatu: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 4. Planowane zatrudnienie: od 1 września 2020 r.
 5. Wymagania związane ze stanowiskiem w stosunku do kandydatów:
 • wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe, kierunkowe (np. administracja);
 • biegła znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji.

 

 • wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • ukończony kurs specjalistyczny, szkolenie z zakresu prowadzenia biura, sekretariatu;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz kultura osobista;
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków i samodzielność;
 • dokładność, dbałość o szczegóły i terminowość w wykonywaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność planowania;
 • uczciwość, rzetelność;
 • kreatywność;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym (język angielski).

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – sekretarz przedszkola:
 • obsługa sekretariatu przedszkola;
 • kontakt osobisty i telefoniczny z interesantami (wewnętrzny i zewnętrzny),
 • redagowanie pism urzędowych;
 • prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej – prowadzenie rejestru zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt;
 • przygotowanie zleconych dokumentów, sprawozdań, pism, listów;
 • kontrolowanie terminów i przekazywanie informacji wyznaczonym komórkom;
 • sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z pracą sekretariatu;
 • prowadzenie powierzonych teczek z dokumentacją przedszkola;
 • prowadzenie składnicy akt w zakresie ustalonym instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
 • wykonywanie innych zadań administracyjnych zleconych przez dyrektora przedszkola;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu przedszkola, pracowników, dzieci i rodziców.

 

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny;
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy,
 • oświadczenie kandydata, potwierdzające aktualne zatrudnienie, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – sekretarz przedszkola, do celów rekrutacji.

 

 • Załączony list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

          ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy – sekretarz przedszkola” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

 • W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu

            oryginałów dokumentów.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie przedszkola –Publiczne Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”

   05-084 Leszno, ul. Polna 22

        w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy – sekretarz przedszkola”,

        w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godziny 1500.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Kandydaci, których oferty będą spełniały wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w przedszkolu zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane przez kandydatów osobiście w okresie  miesiąca, począwszy od dnia 1 września 2020 r.

Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                   

 

 

                                                                                               Dyrektor Przedszkola

                                                                                                 Małgorzata Superek