Rekrutacja do przedszkoli gminnych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 [aktualizacja]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 W GMINIE LESZNO – kliknij tu

[Do 2 marca można składać wnioski o kontynuację edukacji w dotychczasowym przedszkolu publicznym na terenie gminy Leszno.

Po złożeniu wniosku na stronie www.leszno.rekrutacje.edu.pl mamy możliwość:

• podpisu wniosku Profilem Zaufanym lub

• przejścia do panelu rodzica, wydrukowania wniosku, podpisania w sposób tradycyjny przez oboje rodziców i dostarczenia go do przedszkola.

Wniosek może być podpisany elektronicznie tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają Profil Zaufany.]

Za chwilę rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych w gminie Leszno. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące zapisu dzieci do placówek edukacyjnych.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://leszno.rekrutacje.edu.pl

Informacje

Zachęcamy, aby na stronie https://leszno.rekrutacje.edu.pl zapoznać się z zakładką „Instrukcje dla rodziców”, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje i wskazówki.

Harmonogram oraz kryterium naboru do placówek edukacyjnych znajduje się na stronie www.gminaleszno.pl/edukacja

Zakładanie konta i składanie wniosków

Cały proces rekrutacji rodzice/opiekunowie zaczynają od założenia konta w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Dzięki niemu będzie można:

 • złożyć wniosek i stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,
 • śledzić przebieg całego procesu rekrutacji do jej zakończenia,
 • otrzymać informację o przyjęciu dziecka do danej placówki oświatowej.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej, wystarczy, że jeden opiekun prawny założy konto w systemie.

Wniosek należy podpisać popisem elektronicznym (Profilem Zaufanym) przez obydwoje rodziców. Jeśli rodzice nie mają takiej możliwości, po zarejestrowaniu w systemie należy wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru.

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone prawa rodzicielskie lub ma te prawa odebrane.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania Profilu Zaufanego dostępne są na stronie internetowej www.gminaleszno.pl/poradnik-interesanta

Terminy

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli składają w systemie rekrutacyjnym deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dzieci w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice/opiekunowie dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, składają wniosek o kontynuacji edukacji przedszkolnej w placówce, do której dotychczas uczęszczali wraz z wymaganymi dokumentami.

Termin składania wniosków: od 24 lutego (godz. 00:01) do 2 marca (godz. 16:00) 2021 roku

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie określonym w harmonogramie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutację będą prowadzić placówki:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów, ul. Polna 22,
 • Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie ul. Szkolna 6,
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie, ul Stołeczna 182 (dzieci 5–6 letnie)

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Leszno:

 • dzieci 3–4–5–6 letnie (urodzone w latach 2015–2018),
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Termin składania wniosków: od 3 marca (godz. 00:01) do 24 marca (godz. 16:00) 2021 roku

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

Gmina Leszno jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, ul. Stołeczna 182.

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców (na wniosek rodziców), jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (2020/2021) albo ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Termin składania wniosków: od 24 lutego (godz. 00:01) do 31 marca (godz. 16.00) 2021 roku

 Przyjęcie do szkoły podstawowej

Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice/opiekunowie kandydatów składają wniosek w systemie rekrutacji i wybierają szkołę obwodową oraz załączają oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Leszno.

Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach i przedszkolach lub w Urzędzie Gminy pod numerami telefonów:

 • 22 725 84 52
 • 22 725 90 35
 • 22 725 80 05, wewnętrzny 128

lub drogą elektroniczną: