Rewitalizacja – wspólna sprawa

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

20 maja 2020 r. Radni Gminy Leszno zdecydowali o przyjęciu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Podjęcie tego działania jest pierwszym krokiem do przeprowadzenia rewitalizacji w gminie Czym jest rewitalizacja? Najprościej mówiąc jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów gminy.

Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 6 sierpnia w godzinach 16.00 – 19.00 w Świetlicy w Lesznie. W drugiej połowie sierpnia będzie możliwość porozmawiania w mobilnych punktach konsultacyjnych, które staną w Lesznie, Zaborowie i Gawartowej Woli. 

Aby rozpocząć rewitalizację, warto najpierw stworzyć program pokazujący jakie działania będziemy podejmować. Proces powstawania dokumentu składa się z następujących po sobie kroków. Pierwszy z nich – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, mamy już za sobą. Na podstawie szczegółowej diagnozy zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej – a także sferach gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej i technicznej zidentyfikowano sołectwa, które wymagają wsparcia w pierwszej kolejności. Są to Leszno Południe, Gawartowa Wola i Zaborów .

Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Lesznie, wkraczamy w etap tworzenia dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie zawierał zasady prowadzenia tego procesu w gminie, przedstawi wizję, cel główny oraz pomniejsze cele i kierunki działań, które pomogą wprowadzić wizję w życie. To z niego będzie można dowiedzieć się jakie przedsięwzięcia realizowane będą w Lesznie. Podczas tworzenia dokumentu, w najbliższych miesiącach stworzymy okazję do przedstawienia przez mieszkańców własnych propozycji, które powinny się w nim znaleźć. Każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość zgłoszenia swojego pomysłu.

Po  konsultacjach społecznych i zaopiniowaniu dokumentu przez różne organy państwowe  np.  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Gminny Program Rewitalizacji może zostać uchwalony przez Radę Gminy.

Gmina stwarza warunki do przeprowadzenia rewitalizacji, lecz sam proces prowadzony jest przez wielu interesariuszy. Dlatego też to jakie działania zostaną podjęte, zależy od mieszkańców i osób związanych z obszarem. Idea rewitalizacji zakłada, że podejmowane w jej ramach działania będą odpowiedzią na konkretne zjawiska kryzysowe występujące na danym obszarze. Zatem wszelkie inicjatywy, które będą się do tego przyczyniać są pożądane. W Lesznie Południe szczególnie negatywne wartości osiągnęły wskaźniki w sferze gospodarcza, w Zaborowie i Gawartowej Woli – niedociągnięcia zauważono w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na całym obszarze rewitalizacji  stwierdzono pewne problemy w sferze społecznej. W tych obszarach powinny zostać w szczególności podjęte działania zaradcze.

Ważne, aby podejmowane inicjatywy zapewniały kompleksowość – nie można więc poprzestać na działaniach tylko w jednej ze sfer. Rewitalizacja ma przede wszystkim  zapewniać wsparcie w rozpoczęciu pozytywnych zmian. Następnie zakłada się wieloletnie podtrzymywanie tej sytuacji, aż do momentu osiągnięcia trwałego ożywienia społecznego i gospodarczego na danym obszarze, które w efekcie poprawią wizerunek całej gminy

Istotnym elementem działań rewitalizacyjnych jest włączenie interesariuszy w proces przygotowania dokumentu, a potem jego realizacji. Łączone są wysiłki władz lokalnych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji rządowych na rzecz ożywienia obszaru objętego wsparcie. Warto pamiętać, że ramy współpracy stworzone przez gminę poprzez uchwalenie programu pozwalają na podjęcie działań, które w innych okolicznościach byłyby trudne do zrealizowania.

Rewitalizacja przynosi różne efekty, ponieważ podejmowane działania zależą od potrzeb jej mieszkańców. Można liczyć na lepszą jakość życia mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa, rozwój lokalnego handlu i usług czy powstanie nowych miejsc pracy.

Posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwia także ubieganie się na preferencyjnych warunkach o realizację projektów służących np. rozwojowi budownictwa społecznego takiego jak TBS czy polepszeniu standardu technicznego obiektów mieszkalnych.

Często w wyniku przeprowadzonych projektów poprawie ulega dostęp do usług publicznych, więzi sąsiedzkie zostają wzmocnione, powstają nowe miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz atrakcyjne przestrzenie publiczne.

Rewitalizacja może być również  punktem wyjścia dla rozpoczęcia współpracy lub zabrania głosu w ważnej dla siebie sprawie.

Istotną zaletą posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji wpisanego na listę zatwierdzonych przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski programów jest możliwość  uzyskania dofinansowania z krajowych i europejskich środków finansowych.

Ogłoszenia