Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 23.05.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno za 2021 rok;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno do roku 2025;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – działki nr 429/6 obręb Leszno gmina Leszno;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z przeznaczeniem pod drogi gminne;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Leszno;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, Gmina Leszno;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno;
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stelmachowo, Gmina Leszno;
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów i Wyględy, Gmina Leszno;
16. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno i Zaborówek, Gmina Leszno;
17. Sprawy różne;
18. Zamknięcie posiedzenia.