LV Sesja Rady Gminy Leszno 25.05.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno za 2021 rok;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno do roku 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z przeznaczeniem pod drogi gminne;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – działki nr 429/6 obręb Leszno gmina Leszno;
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A;
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na
rzecz Gminy Leszno;
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, Gmina Leszno;
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno;
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stelmachowo, Gmina Leszno;
16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów i Wyględy, Gmina Leszno;
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno i Zaborówek, Gmina Leszno;
18.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
19.Sprawy różne;
20.Zamknięcie obrad.