Budżet Obywatelski

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

05.11

20.10

Lista projektów zatwierdzonych, które zostaną poddane pod głosowanie:

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaborówek – szacunkowy koszt 70 000,00. zł.
 • Tężnia solankowa w parku Karpinek – szacunkowy koszt 80 000,00 zł.
 • Zakup i montaż klimatyzatorów  do Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej – szacunkowy koszt 32 832,00 zł.
 • Modernizacja oświetlenia boiska w Zaborowie – szacunkowy koszt 43 992,00 zł.
 • Plac zabaw i mini boisko – szacunkowy koszt 80 000,00 zł.

Lista projektów odrzuconych w wyniku weryfikacji formalnej
i merytorycznej:

 • Utwardzenie drogi, leśny odcinek ul. Parkowej.

     Uzasadnienie:

Złożona propozycja zakłada utwardzenie drogi, leśny odcinek ul. Parkowej dz. nr ew. 96, obręb Zaborów, która nie stanowi własności Gminy Leszno. W celu realizacji wskazanego zakresu konieczne jest w pierwszej kolejności uregulowanie stanu formalno – prawnego tej działki. Mając na uwadze powyższe, brak jest możliwości przygotowania i realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego, tym samym brak jest spełnienia wymogu określonego w §1 ust. 2 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.

Złożone propozycje projektów:

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaborówek – projekt 1
 • Tężnia solankowa w parku Karpinek – projekt 2 (uzasadnienie)
 • Zakup i montaż klimatyzatorów – projekt 3
 • Modernizacja oświetlenia boiska w Zaborowie – projekt 4
 • Utwardzenie drogi, leśny odcinek ul. Parkowej – projekt 5
 • Plac zabaw i mini boisko – projekt 6

25.09

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIE

Wójt Gminy Leszno ogłasza nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

 Nabór projektów trwa od 25 września do 9 października 2020 r.

 • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie internetowej Gminy Leszno w zakładce Budżet Obywatelski oraz w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta.
 • Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, czyli każda osoba fizyczna zamieszkała pod wskazanym adresem, zlokalizowanym na terenie Gminy Leszno, która w dacie zgłaszania projektu posiada czynne prawo wyborcze.
 • Każdy mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze może złożyć jeden projekt, który musi zostać poparty podpisami złożonymi przez 9 mieszkańców Gminy Leszno.
 • Każdy mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze może poprzeć dowolną liczbę projektów.
 • Projekt powinien mieścić się w zakresie zadań własnych gminy i być możliwy do zrealizowania w 2021 roku.
 • Planowana do wydatkowania kwota na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku wynosi 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 • Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:
 1.   wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Aleja Wojska Polskiego 05-084 Leszno
 2.  złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Leszno w Punkcie Obsługi Interesanta
 3.  wysłać drogą elektroniczną na adres: , przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.
 • Złożone propozycje projektów zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.
 • Po zakończeniu procesu weryfikacji zostanie sporządzona i podana do wiadomości na stronie internetowej Gminy Leszno w zakładce Budżet Obywatelski lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
 • W przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania osobie zgłaszającej projekt przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Wójta w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
 • Informacja o terminie, sposobach i miejscach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji złożonych projektów.
 • Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku określone zostały w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/148/2020 Rady  Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2020 r.