Ograniczenie 'niskiej emisji’, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

Ograniczenie ,, niskiej emisji ‘’, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno 

Nazwa projektu: Ograniczenie ,, niskiej emisji ‘’, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno

Cel główny projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Leszno poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych.

Opis projektu: Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę oraz gazowe. Przedmiotem projektu jest również wybudowanie instalacja urządzeń pomp ciepła, fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkalnych. Działanie ma na celu podniesienie efektywności energetycznej domów mieszkalnych oraz redukcję emisji CO2 i PM1o do atmosfery. Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Leszno. Odbiorcami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy Leszno (gospodarstwa domowe). Miejscem realizacji projektu są miejscowości należące do Gminy.

Finansowanie projektu: Projekt dofinansowany  jest na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 z dnia 04.09.2019r.  pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  a Gminą  Leszno  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 519 667,92  PLN

Dofinansowanie: środki EFRR 359 124,75 PLN, wkład własny Beneficjenta 160 543,17 PLN.

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe  realizacji projektu: 01.01.2019 r

Zakończenie rzeczowe  realizacji projektu: 30.11.2023 r.

Zakończenie finansowe  realizacji projektu: 30.11.2023 r.