Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

 

,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”

Nazwa projektu: ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest polepszenie jakości powietrza w gminach na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wzrost wykorzystania zeroemisyjnych form transportu w ramach wzmacniania zrównoważonej mobilności miejskiej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura rowerowa, która umożliwi rozwój alternatywnych form przemieszczania się w stosunku do transportu zmotoryzowanego. Istotną przesłanką do realizacji inwestycji jest również znacząca poprawa bezpieczeństwa użytkowników jednośladów oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W celu realizacji projektu zostało zawiązane Porozumienie partnerskie w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji Projektu. Partnerami projektu są: Gmina Ożarów Mazowiecki jako Lider oraz Gmina Leszno oraz Gmina Stare Babice.

Opis projektu: Projekt obejmuje swoim zakresem budowę dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie trzech gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak stojaki rowerowe czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Warto jednak zauważyć, że dofinansowana inwestycja jest tylko elementem tworzącego się, powiązanego systemu sieci dróg rowerowych podwarszawskich gmin.

W ramach projektu powstanie blisko 20 km ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin, z czego Gmina Leszno wzbogaci się o ok 9,5 km ścieżek.

 

Finansowanie projektu: Projekt współfinansowany jest  na podstawie umowy nr RPMA.04.03.02-14-9481/17-00 z dnia 26.02.2019 r pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Ożarów Mazowiecki  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Porozumienie partnerskie w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu zawarte w dniu 23.08.2017. pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki, Gminą Leszno i  Gminą Stare Babice 

 

Wartość projektu:

 Całkowita wartość projektu: 16 073 549,00  zł brutto.

Dofinansowanie: środki EFRR 12 858 839,20 PLN, środki z Budżetu Państwa 1 446 619,41 PLN, wkład własny Beneficjenta 1 768 090,39 PLN.

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe  realizacji projektu: 18.01.2017 r

Zakończenie rzeczowe  realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Zakończenie finansowe  realizacji projektu: 30.06.2021 r.