Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


„Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno

Nazwa projektu: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno

Cel główny projektu: Rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej wśród mieszkańców gminy Leszno w celu poprawy poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Ponadto projekt ma na celu przyczynienie się do wzrostu roli komunikacji zbiorowej w codziennych dojazdach do Warszawy oraz zmniejszenie stopnia wykorzystania samochodów osobowych. Celem projektu jest także obniżenie kosztów codziennych dojazdów, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, stworzenie estetycznej sfery przestrzeni publicznej oraz  sferę bezpieczną dla użytkowników.

 

Opis projektu: Zakres przedmiotowy projektu obejmuje  budowę parkingu „Parkuj i Jedź” o powierzchni łącznej ponad 2000 m². W ramach zadania wykonano: – jezdnię manewrową dla samochodów osobowych w obrębie parkingu oraz połączenie parkingu z istniejącym zjazdem,  52 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych,  40 miejsc do parkowania rowerów w obrębie parkingu, chodnik przeznaczony dla pieszych użytkowników ruchu, służący przemieszczaniu się pieszych w obrębie parkingu wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem w ulicy Stołecznej, budowę sieci  oświetlenia parkingu (lampy z oprawami LED). Na placu została zamontowana także stacja do obsługi rowerów Obiekt posiada monitoring. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Ponadto w ramach projektu parking jest objęty wspólną identyfikacją wizualną przewidzianą dla wszystkich parkingów tworzonych w ramach ZIT WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania uprawomocniło się  23.08.2017r.

Finansowanie projektu: Projekt dofinansowany  jest na podstawie umowy nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00  z dnia 31.01.2017r.  pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  a Gminą  Leszno  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 588 075,81  zł brutto.

Dofinansowanie: środki EFRR 458 792,41 PLN, wkład własny Beneficjenta 114 698,10 PLN.

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe  realizacji projektu: 01.02.2017 r

Zakończenie rzeczowe  realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Zakończenie finansowe  realizacji projektu: 30.11.2017 r.