Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno” w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”,  Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Gminie Leszno dzięki ich głębokiej termomodernizacji, wymianie czynników grzewczych i zastosowaniu OZE.

Opis projektu: Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu głębokiej termomodernizacji połączonej z wymianą czynników grzewczych w dwóch budynkach użyteczności publicznej (budynek Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie oraz Budynek Urzędu Gminy Leszno) na terenie Gminy Leszno, w pow. warszawskim – zachodnim, woj. mazowieckim. Zrealizowano działania gruntowne, efektywne i wykorzystujące OZE. Uzyskano zakładaną poprawę efektywności energetycznej obu budynków

Finansowanie projektu:  Projekt dofinansowany jest na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-i217/20-00 z dnia 05.10.2021r.  pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą  Leszno  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 406 768,92  PLN
Dofinansowanie: środki EFRR 1 858 766,52 PLN
Wkład własny Beneficjenta 2 548 002,40 PLN.

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe  realizacji projektu: 02.03.2015 r
Zakończenie rzeczowe  realizacji projektu: 30.10.2023 r.
Zakończenie finansowe  realizacji projektu: 30.10.2023 r.