Konsultacje

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Konsultacje do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030

Wypełnij i zgłoś uwagi –> ANKIETA 

20.10

Gmina Leszno ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji!

W ramach prowadzonego postępowania poszukujemy przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji, a zatem zarówno mieszkańców gminy jak i osób prowadzących w gminie działalność gospodarczą, społeczną, którzy chcą udzielać się w życiu lokalnej społeczności.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Rolę i zadania Komitetu określa ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), zgodnie z którą: „Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.” W celu realizacji misji postawionej przed Komitetem, jego członkowie biorą udział w posiedzeniach organizowanych co najmniej raz na pół roku.

Dlaczego warto się zgłosić?

Członkowie Komitetu Rewitalizacji mają realny wpływ na sposób realizacji przedsięwzięć w gminie. Zaangażowanie w działalność Komitetu osób, które najlepiej znają tutejsze potrzeby, stanowi zatem ważny czynnik decydujący o przebiegu rewitalizacji. Poprzez aktywne uczestnictwo w opiniowaniu i monitorowaniu przebiegu rewitalizacji członkowie Komitetu przyczynią się do wdrażania pozytywnych zmian w swojej okolicy. Ich rola jako propagatorów wiedzy o rewitalizacji i pobudzania społeczności do aktywności jest również nie do przecenienia.

Kto może zostać członkiem Komitetu?

Komitet Rewitalizacji składa się z najwyżej 15 członków. Przewidywany skład Komitetu zapewnia reprezentację różnych grup interesariuszy: przedstawicieli Rady Gminy Leszno, mieszkańców obszaru rewitalizacji z każdego podobszaru (sołectw Gawartowa Wola, Leszno Południe, Zaborów), mieszkańca gminy spoza obszaru rewitalizacji, przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Leszno oraz podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

W składzie Komitetu Rewitalizacji znajdzie się również trzech przedstawicieli Urzędu Gminy Leszno i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na adres: . Możliwe jest również przesłanie formularza w formie papierowej do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno lub złożenie go osobiście do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu. Wypełniony formularz można składać do 20 listopada 2020 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: .

Szczegółowe informacje na temat składu, trybu pracy i procesu naboru do Komitetu określa Uchwała Nr XXXII/169/2020 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

27.08.2020

Karta projektu GPR Leszno WORD 

Karta projektu GPR Leszno PDF

14.08.2020

W czwartek 6 sierpnia w Świetlicy w Lesznie odbyły się warsztaty poświęcone pogłębionej charakterystyce obszaru rewitalizacji. Każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się na temat mocnych i słabych stron sołectw wchodzących w skład obszaru rewitalizacji, czyli Leszna-Południe, Zaborowa i Gawartowej Woli.

Mieszkańcy wskazywali na problemy w funkcjonowaniu poszczególnych sołectw związane z niedostatecznym poziomem zaangażowania społecznego, brakiem propozycji spędzania czasu wolnego czy miejsc publicznych, w których mogliby się spotykać. Podnoszono również kwestie związane z problemami przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi: pojawiającą się presję urbanistyczną, nasilenie ruchu samochodowego, niedostateczną jakość części dróg.

Zwrócono również uwagę na potencjał, który warto wykorzystać przy programowaniu rozwoju podobszarów rewitalizacji, np. staw Karpinek, który mógłby, zdaniem mieszkańców, zostać przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnej. Istotną szansą, którą warto wykorzystać przy planowaniu ożywienia danego terenu, jest także, zdaniem uczestników, możliwość współpracy w tym zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi.

W czasie warsztatów zastanawiano się również nad możliwościami zaangażowania dotychczas nieaktywnych mieszkańców w życie społeczne. Uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność szerszego docierania do większej grupy osób z informacją o wydarzeniach czy spotkaniach dotyczących sprawa lokalnych. Według nich istotne jest zarówno dbanie o tradycyjne formy przekazu informacji, np. w formie „poczty pantoflowej”, plakatów czy ulotek, jak i informowanie przez media społecznościowe. Według grupy warsztatowej niedostateczne zaangażowanie części mieszkańców w sprawy lokalne wynika z wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i jego wpływie na sołectwo.

Podczas spotkania przedstawiono także główne założenia projektu uchwały dotyczącej ustalania składu i zasad działania komitetu rewitalizacji.

03.08.2020

Projekt uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ust…

Zachęcamy do wypełnienia ankiety https://forms.gle/YUJodX35UXdhLgrMA

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru Rewitalizacji gminy Leszno –> Raport z konsultacji społecznych

Dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach, których pierwszy etap zakończył sie 15 marca. 

Przeczytaj opracowanie służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leszno.

Zaborów

Leszno Południe

Gawartowa Wola

Projekt uchwały z dnia 14 lutego 2020 r