Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od sierpnia kontrole będą prowadzone bezpośrednio na nieruchomości lub poprzez wezwanie do okazania dokumentów w budynku Urzędu Gminy. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu zawartej umowy z odpowiednim podmiotem oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Nowelizacja ustawy wprowadzona w sierpniu 2022 r. nakłada na gminę obowiązek kontroli co najmniej raz na dwa lata właścicieli tych nieruchomości, gdzie znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy właściciele nieruchomości, skąd usuwane są nieczystości ciekłe, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ich obowiązkiem jest okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez wójta gminy Leszno.  

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę tę będą przeprowadzać pracownicy Urzędu Gminy Leszno.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co również musi zostać odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych. Konieczne jest także posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych 

  1. Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany?

Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków. 

  1. Czy do kontroli wystarczy, że mam faktury i dowody zapłaty?

Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, jak i umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

  1. Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych? 

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.

  1. Co mi grozi, jeśli nie przedstawię dokumentów?

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli, podlega karze grzywny 500–5000 zł. 

  1. Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?

Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie Urzędu Gminy Leszno:bip.gminaleszno.pl/.

  1. Z jakich przepisów wynika kontrola?

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi.

  1. Mam więcej pytań, gdzie znajdę pomoc?

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod nr tel. 22 487 11 09, pokój nr 23.