Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w okresie od 05 lutego do 08 marca 2024 r. Dla gminy Leszno wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej od 04 do 06 marca 2024 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest budynek Starostwa przy  ul. Poznańskiej 129/133 (wejście A),  05 – 850 Ożarów Mazowiecki, tel.: 22 – 733 72 79

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 roku
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmian ę kategorii zdolności, o której mowa w art. 64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

  • kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu);

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

  • dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2473), w okresie od  1 lutego 2024 r. do  30 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.