Rekrutacja do przedszkoli gminnych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych [kliknij, aby przejść]

Rekrutacja prowadzona jest z użyciem systemu elektronicznego. Po złożeniu wniosku na stronie leszno.rekrutacje.edu.pl mamy możliwość:

• podpisu wniosku Profilem Zaufanym lub

• przejścia do panelu rodzica, wydrukowania wniosku, podpisania w sposób tradycyjny przez oboje rodziców i dostarczenia go do przedszkola.

Wniosek może być podpisany elektronicznie tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają Profil Zaufany

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – prowadzonych przez Gminę Leszno na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 prowadzi się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Rekrutację na rok szkolny 2024/2025 prowadzić będą od 20 lutego 2024 roku:

 • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” ul. Polna 22;
 • Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie ul. Szkolna 6;
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie, ul Stołeczna 182 (5-6 latki)

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Leszno:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2021),
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Dzieci sześcioletnie – urodzone w 2018 roku – obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej).

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne.
Dzieci pięcioletnie (ur. w 2019 r.), dzieci czteroletnie (ur. w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (ur. w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Leszno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 • Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli gminnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025 (to jest wg. harmonogramu od 20 lutego do 26 lutego 2024 r.).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w danym przedszkolu, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Postępowanie prowadzone jest z użyciem systemu elektronicznych rekrutacji:  leszno.rekrutacje.edu.pl 

Przed przystąpieniem do składania wniosku (deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu) należy zapoznać się z instrukcją dostępną w ww. systemie rekrutacyjnym.

 • Wniosek, podpisem elektronicznym (tzw. Profilem Zaufanym), podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
 • Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym

W przypadku nie posiadania profilu zaufanego, wniosek po zarejestrowaniu w systemie elektronicznych rekrutacji należy wydrukować, podpisać przez obydwoje rodziców i następnie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, w tym oświadczenia.
 • Oświadczenia o wielodzietności oraz o samotnym wychowywaniu dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • wzywać rodziców/prawnych opiekunów do przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Wójta Gminy, o potwierdzenie okoliczności zawartych
   w oświadczeniach.

W tym celu Wójt Gminy:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Leszno, tzw. kryteria lokalne.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka w elektronicznym systemie rekrutacyjnym w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje dotyczące toku postępowania rekrutacyjnego i wynik rekrutacji będą udostępniane rodzicowi/opiekunowi prawnemu w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie rodzica/opiekuna.

W postępowaniu rekrutacyjnym do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w uchwale nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 2011), tzw. kryteria lokalne.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
  z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

L.p. Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Nr kryt. Kryteria lokalne: Liczba punktów
1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym 120
2. dziecko czteroletnie oraz dziecko trzyletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka lub do przedszkola położonego najbliżej od miejsca zamieszkania dziecka 40
3. dziecko, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, albo rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 12
4. dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja 8
5. dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie albo rodzic/ opiekun prawny mieszkają/a na terenie Gminy Leszno i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno 4

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych:

 • dla kryterium nr 1 – data urodzenia dziecka podana we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego;
 • dla kryterium nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub w odległości od przedszkola, które jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka;
 • dla kryterium nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • dla kryterium nr 4 – informacja podana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 • dla kryterium nr 5 – oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta nr  25/2024  z dn. 25.01.2024 r.)

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W GMINIE LESZNO

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym w 2024 roku

 

Rodzaj czynności Dodatkowe informacje
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
od 20 lutego
do 26 lutego godz. 1600
 
Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej przez złożenie deklaracji poprzez system informatyczny: System rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Leszno

leszno.rekrutacje.edu.pl

 

Rekrutacja do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
od 27 lutego
do 19 marca godz. 1600
Złożenie, rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

Złożenie wniosku w systemie rekrutacji zgodnie z instrukcją

leszno.rekrutacje.edu.pl

Uwaga:
Wniosek nie podpisany podpisem elektronicznym, należy wydrukować, podpisać (obydwoje rodzice) i następnie złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami (dokumentami) potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów.

3 kwietnia
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy umieszczone
na tablicy informacyjnej
w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacji, po zalogowaniu się na koncie rodzica.
od 3 kwietnia od godz. 1000

do 11 kwietnia do godz. 1600

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na koncie rodzica.

 

17 kwietnia godz. 1000

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.  Listy umieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej.Informacja będzie także dostępna w systemie rekrutacji, po zalogowaniu się na koncie rodzica.
Procedura odwoławcza
od 17 kwietnia od godz. 1000

 

Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia wniosku o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Wnioski odwoławcze można składać w terminie do 3 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołań i przekazanie informacji zainteresowanym. 3 dni od dnia złożenia odwołania.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego
31 maja

 

Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach – na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola/szkoły i na stronach internetowych placówek  
od 31 maja
do 6 czerwca godz. 1600
Składanie wniosków w systemie rekrutacji  
12 czerwca  godz. 1000 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 
od 12 czerwca do 18 czerwca do godz. 1600 Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
24 czerwca godz. 1000 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.
 
od 24 czerwca Procedura odwoławcza. Wnioski odwoławcze można składać w terminie 3 dni
od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.
30 sierpnia 2024 r. Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach – na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola/szkoły.  

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

oraz ich wartość wyrażona w punktach, które stosuje się w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły[1]

Lp. Określenie Kryterium Liczba punktów
1. Kandydat zamieszkały w Gminie Leszno 10
2. Rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole 5
3. Rodzice kandydata są zatrudnieni, lub prowadzą działalność gospodarczą w Gminie Leszno 5

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, są:

 • dla kryterium nr 1 – oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie Gminy Leszno;
 • dla kryterium nr 2 – oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole;
 • dla kryterium nr 3 – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Leszno

[1]Uchwała Nr XXXI/180/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2012) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2024/2025

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),
 • uchwały Nr XXXI/180/2017 z dnia 22 lutego 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 2012) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Informacje ogólne

 1. Gmina Leszno jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych:
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie ul. Leśna 13,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182.
 1. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców (na wniosek rodziców), jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (2023/2024), albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie poprzez system informatyczny: System rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Leszno. Adres strony internetowej systemu rekrutacji: leszno.rekrutacje.edu.pl

Po wejściu na stronę należy najpierw zapoznać się z instrukcją dla rodziców.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu. Rodzice /opiekunowie kandydatów składają wniosek w systemie rekrutacji i wybierają szkołę obwodową.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Leszno.

HARMONOGRAM REKRUTACJI (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 26/2023 z dn. 25.01.2024 r.)

DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W GMINIE LESZNO

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym w 2024 roku 

 

Rodzaj czynności Dodatkowe informacje
DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY
Od 20 lutego

do 20 marca
godz. 1600

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie wniosku
w Systemie rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Leszno: leszno.rekrutacje.edu.pl 
DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
od 20 lutego
do 20 marca
godz. 1600  
Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej
poprzez system rekrutacyjny:  leszno.rekrutacje.edu.pl
Złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów
wniosku w systemie rekrutacyjnym zgodnie z instrukcją.
3 kwietnia 
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Listy umieszczone
na tablicy informacyjnej
w siedzibie szkoły podstawowej.
Informacja będzie również dostępna w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na koncie rodzica.
od 3 kwietnia
godz. 10 00 
do 11 kwietnia
godz. 16 00 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na koncie rodzica.
17 kwietnia
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Listy umieszczone
na tablicy informacyjnej
w siedzibie szkoły podstawowej.
Informacja będzie również dostępna w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na koncie rodzica.
Procedura odwoławcza
od 17 kwietnia
godz. 10 00
 
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia wniosku o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Wnioski można składać
do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość złożenia do dyrektora szkoły podstawowej odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołań i przekazanie informacji zainteresowanym. 3 dni od dnia złożenia odwołania.
Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych
6 maja Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach  
od 7 maja  
godz. 1000
do 30 maja
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.  
12 czerwca
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
 
od 12 czerwca
godz. 1000
do 17 czerwca godz. 1600
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
20 czerwca
godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.
 
od 20 czerwca Procedura odwoławcza.  
30 sierpnia 2024 r. Ogłoszenie informacji o wolnych miejscach – na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.