Nabór na stanowisko: główny księgowy w KPN

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na  stanowisko  główny księgowy

Data ogłoszenia:31.03.2021 r.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Kampinoski Park Narodowy                                                                                                                   

ul. Tetmajera 38
05 -080 Izabelin

 1. Określenie stanowiska : Główny księgowy
 • Wymiar etatu: 1/1
 • Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas nieokreślony
 • Miejsce wykonywania pracy: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38,
 • Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w PUZP
 • Możliwość przydzielenia mieszkania służbowego na czas zajmowania stanowiska.
 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. DZ.U. z 2021 r. poz. 305):

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • ma nieposzlakowaną opinię,
 • posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 • znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  – państwowej osoby prawnej z sektora finansów publicznych,
  – kodeksu postępowania administracyjnego,
  – ustawy o finansach publicznych,
  – ustawy o rachunkowości,
  – sprawozdawczości budżetowej,
  – prawa podatkowego (w tym podatku VAT, CIT),
  – przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, opracowań, planów;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kierowanie Zespołem Finansowo -Księgowym
 • prowadzenie rachunkowości Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:                                                                                                                                   – terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,                                                                                                                                             – terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,                                                                                                         – terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych                                                                                                                                                   – terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
 • kontrola dokumentów w sposób zapewniający:                                                                                                                                                                                 – właściwy przebieg operacji gospodarczych                                                                                                                                                                                      – ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki                                                                                                                                                                          – sporządzanie sprawozdawczości finansowej                                                                                                                                                                                    – zabezpieczenie finansowe dla operacji gospodarczych
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 • dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad realizacji planów finansowych, w tym wartości określonych limitami,
 • gospodarce środkami pozabudżetowymi, unijnymi i innymi będącymi w dyspozycji Kampinoskiego Parku Narodowego
 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Kampinoski Park Narodowy
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 • analizie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Kampinoskiego Parku Narodowego
 • opracowaniu planów finansowych i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • opracowaniu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

– polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,

– instrukcji obiegu dokumentów,

– instrukcji gospodarki kasowej,

 • współpracy w opracowaniu innych przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki,
 • współpracy w zakresie opracowania zasad przeprowadzania
 • rozliczaniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz z realizacji planu finansowego według wymagań organu nadzorującego,
 • szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
 • bieżąca analiza ewidencji księgowej operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 • miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych przychodów  i kosztów;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 • archiwizacja dokumentów księgowych;
 • przestrzeganie ustalonego w Kampinoskim Parku Narodowym  czasu pracy i dyscypliny pracy;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego  należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Warunki pracy na stanowisku:                                                                                                                                                                                                              – praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,                                                                                                                                            – praca w budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie przy  ul. Tetmajera 38                                                                                   – praca w godzinach 7.30 – 15.30,                                                                                                                                                                                                         – praca w zespole,

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Kampinoskiego Parku Narodowego , ul. Tetmajera 38 ,05 -080 Izabelin lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Główny księgowy w Kampinoskim Parku Narodowym w Izabelinie  ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2021 r.

Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane w BIP oraz umieszczone na tablicy informacyjnej  w dniu 31. 03. 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Parku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 60 01 wew. 313

 

Dyrektor

mgr inż.  Mirosław Markowski