Nabór na stanowisko urzędnicze: zastępca skarbnika

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Skarbnika – księgowy ds. budżetu w Urzędzie Gminy Leszno

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
 • udokumentowanie co najmniej 3 letniego stażu pracy na stanowisku księgowym lub równorzędnym,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz funkcjonowania samorządu,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w księgowości w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych (księgowość budżetowa INFO-SYSTEM, pakiet MS Office, BESTIA I SJOBESTIA),
 • umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 • zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie gminnym,
 • cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, wysoka kultura;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zastępowanie skarbnika gminy podczas jego nieobecności, w tym m.in.: kontrasygnowanie umów, zleceń i zamówień, zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie rachunkowości urzędu,
 • dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych, w tym oceny prawidłowości tych operacji i zgodności z prawem, oceny kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tych operacji; oceny zgodności tych operacji z planem finansowym;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych (według podziału klasyfikacji budżetowej);
 • bieżąca analiza realizacji planu budżetu urzędu gminy;
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków w jednostkach;
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
 1. Wymiar czasu pracy – pełen etat (1,0)
 2. Adres urzędu: Urząd Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno
 1. Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa,
 • Praca w siedzibie Urzędu, wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na parterze budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku z poziomu gruntu.
 1. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny,
  • Życiorys (CV),
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • Kopie świadectw pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu
   18 roku życia,
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
  • Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 16 lutego 2024 r. do godz. 15:00.
 3. Termin rozpoczęcia pracy: marzec 2024 r.
 4. Miejsce składania dokumentów:

osobiście w budynku Urzędu Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21 – Punkt obsługi interesantów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika – księgowy ds. budżetu”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Leszno.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.