Wybory do Rady Seniorów [aktualizacja]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

17.07.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNO z 17 lipca 2024 r.

Na podstawie § 5 ust. 12 statutu Rady Seniorów Gminy Leszno, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu oraz uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXII/551/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno Wójt Gminy Leszno podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów z krótkim biogramem w wyborach do Rady Seniorów Gminy Leszno zarządzonych na dzień 25 lipca 2024 r. o godz. 16.30.

IMIENNA LISTA KANDYDATÓW DO RADY SENIORÓW GMINY LESZNO 

Nazwisko i imię Uzasadnienie kandydatury:
1. BAŻYŃSKA Ewa Działam od lat na rzecz społeczności gminnej.
2. BIAŁEK Danuta Wyrażam wolę działania na rzecz środowiska seniorów w naszej gminie.
3. BOGDANOWICZ Grażyna Działanie w celu zintegrowania środowiska seniorów.
4. CZARNOMSKI Sławomir Poznanie potrzeb i działanie na rzecz środowiska.
5. DUDKIEWICZ Elżbieta Chcę pracować na rzecz seniorów gminy Leszno.
6. FALKOWSKA Grażyna Od dziecka pracuję społecznie, działalność społeczna to moja przyjemność. Codziennie robię coś dla ludzi.
7. GIERADA Krystyna Kontynuować działalność społeczną na rzecz środowiska seniorów.
8. GOLIŃSKA Ewa Znam środowisko gminy oraz potrzeby seniorów.
9. GÓRNIAK Teresa Wyrażam zgodę oraz wolę na rzecz środowiska dla seniorów gminy Leszno.
10. KARPOWICZ Bożenna Jestem osobą, która w pełni angażuje się do pracy na rzecz środowiska seniorów gminy Leszno.
11. KŁÓDKIEWICZ Hanna Działam i pragnę kontynuować swoje działania na rzecz środowiska seniorów i mieszkańców gminy Leszno.
12. KUCHARSKA Mirosława Wyrażam wolę działania na rzecz środowiska seniorów w naszej gminie.
13. LISZKIEWICZ Danuta Chcę czynnie uczestniczyć na rzecz seniorów gminy Leszno. Aktywnie uczestniczyć w tworzeniu projektów dla dobra naszych seniorów”
14. MAŁKIEWICZ Jan Chciałbym lepiej poznać potrzeby seniorów i je rozwiązywać.
15. MICUŁA Grzegorz Chcę lepiej poznać sprawy seniorów i pomóc w ich realizacji.
16. STRACHOTA Ewa Jadwiga Wyrażam zgodę oraz wolę pracy na rzecz seniorów w Lesznie.
17. WOJCIESKA Jolanta Barbara Lubię pracować z ludźmi, jestem otwarta na potrzeby ludzi.
18. ZIELIŃSKA Magdalena Chętnie popracuję na rzecz seniorów w gminie Leszno.
19. ZIELIŃSKA Małgorzata Maria Wyrażam wolę działania na rzecz środowiska seniorów w naszej gminie.
20. ŻELEWICZ Julian Czynnie uczestniczyć w działalności społecznej środowiska gminy.

16.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 142 /2024WÓJTA GMINY LESZNO z 16 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  wyborów do Rady Seniorów Gminy Leszno

Na podstawie § 5 ust. 13 statutu Rady Seniorów Gminy Leszno, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu  oraz uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXII/551/2024 z dnia 20 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu  zarządzam  co następuje:

Powołuję komisję do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Seniorów Gminy Leszno w składzie :

1) Katarzyna Derezińska –  przewodnicząca komisji;

2) Justyna Grzelak –  członek komisji;

4) Monika Szewczak-Kowalewska  –  członek komisji

 

4.07.2024
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno oraz zarządzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Leszno na I kadencję w latach 2024- 2029

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów–> (kliknij tu, aby pobrać plik) Rada Seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz § 5 ust. 3,5,16 Statutu Rady Seniorów Gminy Leszno, stanowiącego  załącznik do Uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu  oraz uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXII/551/2024 z dnia 20 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu wójt zarządza, co następuje:

1. Ogłaszam nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno.
2. Ustalam termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno do dnia 12 lipca 2024r. do godziny 15:00 .
3. Określam wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Warunki zgłaszania kandydatów określa ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Ustalam termin spotkania wyborczego, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Rady Seniorów Gminy Leszno na dzień 25 lipca 2024 r. o godz. 16:30.
6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Leszno.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno

Realizując   zapisy Uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu  oraz uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXII/551/2024 z dnia 20 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leszno Nr LXXXI/538/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Leszno i nadania jej statutu  wójt ogłasza: 

 1. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Leszno który będzie prowadzony w terminie od dnia 5 lipca 2024 r. do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
 2. Kandydat na członka Rady Seniorów musi spełniać łącznie niżej wymienione warunki:
  • ukończyć 60 rok życia (na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego);
  • zamieszkiwać na terenie gminy Leszno;
  • wyrazić zgodę na kandydowanie
 3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 135/2024 z dn. 3 lipca 2024r. wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych oraz stosownym załącznikiem do formularza:
 4. załącznik nr 1 tj. wykaz osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Seniorów Gminy Leszno ( wykaz minimum 10 osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Seniorów Gminy Leszno )
 5. Formularz wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Gminy Leszno w terminie określonym w ust. 1. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą podlegały weryfikacji (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Leszno).
 6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady jest mniejsza bądź równa maksymalnej liczbie członków Rady, wszystkich kandydatów, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia uznaje się za wybranych na członków Rady, a zebrania wyborczego, o którym mowa w § 5 Zarządzenia 135/2024, nie zwołuje się.
 7. Wybory przeprowadzane na spotkaniu wyborczym są bezpośrednie i tajne.
 8. Członkowie Rady   Seniorów   pełnią   swoją   funkcję   społecznie   i za   udział    w posiedzeniach   nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.
 9. Skład osobowy Rady Seniorów zostanie ogłoszony przez Wójta Gminy Leszno w drodze Zarządzenia.