LIV Sesja Rady Gminy Leszno 27.04.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leszno
na lata 2022 – 2024”;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
w Gminie Leszno na 2022 rok”;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji;
10.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
11. Sprawy różne;
12. Zamknięcie obrad