LIX Sesja Rady Gminy Leszno 31.08.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z XLIX Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 22 grudnia 2021 r., Protokołu Nr LVIII/2022 z Sesji
Nadzwyczajnej hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 27 lipca 2022 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działki z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;
11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1036/4, położonej w obrębie Leszno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 105/19, położonej w obrębie Szymanówek, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leszno na rok szkolny 2022/2023;
14.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcia przez Gminę Leszno porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego;
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, Gmina Leszno (ulica Czereśniowa);
16.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
17. Sprawy różne;
18. Zamknięcie obrad.