LVI Sesja Rady Gminy Leszno 15.06.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno.
a) debata nad „Raportem o stanie Gminy Leszno za 2021 r.” – zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Leszno, bądź na adres poczty elektronicznej: najpóźniej do dnia 14 czerwca 2022 r. Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Leszno za 2021 r.” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno;
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.;
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.;
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Leszno wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznie, ul. Leśnia 13.
8. Zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.