Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie. 

I. Organ prowadzący: Gmina Leszno z siedzibą: Al. Wojska Polskiego
21, 05-084 Leszno

II. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku
w Zaborowie,

ul. Stołeczna 182, 05-083 Zaborów

III. Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1
lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w
publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

IV. Wymagane dokumenty

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób
przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i
rozwoju publicznej szkoły;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b:
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia,
jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w
ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r.
poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że
kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i
korzysta z pełni praw publicznych.

V. Informacja o terminie i sposobie składania ofert

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21,
w Punkcie Obsługi Interesanta (pater), w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Powstańców 1863 Roku w Zaborowie”

w terminie do 18 lipca 2022 roku do godz. 17.00

lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

W przypadku przesłania oferty pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Gminy Leszno.

2. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana
w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i
zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do
oferty.

3. Do oferty należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z
klauzulą informacyjną dotyczącą przewarzania danych osobowych stanowiące
załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub
publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały
dokumentów, o których mowa

w ustępie 2 pkt. 4 lit. d-g, l i m.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Leszno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Ogłoszenie_o_konkursie_na stanowisko_dyrektora_SP_w_Zaborowie (PDF) 

Zgoda_na_przetwarzanie_danych osobowych