LXII Sesja Rady Gminy Leszno 22.06.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania Radnych.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy
Leszno w dniu 26 maja 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Leszno.
a) debata nad „Raportem o stanie Gminy Leszno za 2020 r.” –
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2020 r.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.;
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2020 r.;
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Leszno
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Leszno
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Leszno;
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielania
Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Leszno na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części
wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej, położonej na terenie Gminy Leszno,
obejmującej odcinek dł. 2,2 km, łączącej Gawartową Wolę z
Czarnowem”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/2021
Rady Gminy Leszno z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie pomocy
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Leszno Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie celem zaopiniowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Leszno działek z przeznaczeniem pod drogi
gminne.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.