LXIV Sesja Rady Gminy Leszno 15.09.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu Nr XLIII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 21 lipca 2021 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/2021 Rady Gminy Leszno
z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej, położonej na terenie Gminy Leszno, obejmującej odcinek dł. 2,2 km, łączącej Gawartową Wole z Czarnowem”;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno służebnościami gruntowymi oraz przesyłu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Leszno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
19. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
20. Sprawy różne;
21. Zamknięcie obrad.