LXXII Sesja Rady Gminy Leszno 31.05.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z LXIX Sesji z dnia 1 marca 2023 r., oraz z LXX Sesji z dnia 29 marca 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata
2023-2033;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2023 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Leszno do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustaleń ich przebiegu;
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie;
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno;
12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad.