Posiedzenie Komisji Dialogu i Spraw Społecznych – 19.05.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie za rok 2019.

3. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Leszno za rok 2019.

4. Sprawy Różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.