Posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno – 28.09.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej
rosnącej przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy
gospodarstwie nr 31.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z obrębu Wyględy z
przeznaczeniem pod drogi gminne.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości
stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie
Gminy Leszno.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Leszno na lata
2019 – 2022.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z obrębu Leszno z
przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2021.

11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2021.
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2020.
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2020.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.