Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 15.11.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Leszno;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno – Podzaborówek we wsi Leszno;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Gawartowa Wola, Stelmachowo i Czarnów, Gmina Leszno;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leszno do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi Mieszkańca na działania Rady Gminy Leszno złożonej do Wojewody Mazowieckiego;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.